Leveringscondities

 1. Een offerte geld enkel en alleen voor de prijsvraag waarop deze betrekking heeft (die hiervoor de origine vormt) en is onderworpen aan de leveringscondities van deze offerte. De geldigheid van een offerte vervalt eenentwintig dagen na offertedatum, tenzij hierin anders vermeld of indien deze reeds eerder schriftelijk geannuleerd is. Elke algemene of specifieke conditie vermeld op een offerte of die hieraan bijgevoegd is, vormen voor dat dossier de geldende voorwaarden en zullen in geval van conflict overheersen over de bestaande leveringsvoorwaarden.
 2. Alle verkoopovereenkomsten zijn onderhevig aan deze leveringscondities, waaraan niets kan worden gewijzigd, bijgevoegd of verwijderd, tenzij de leverancier i.lectro deze afwijking expliciet en schriftelijke bevestigd. Alle leveringsvoorwaarden van een order, die afwijken van deze leveringscondities zullen geen enkel effect hebben tenzij deze afwijkingen schriftelijk overeengekomen zijn met i.lectro.
 3. Geen enkele annulering, schorsing of wijziging van een order door de koper zal aanvaard worden, tenzij schriftelijk overeen gekomen met i.lectro en zal enkel aanvaard worden indien er een redelijke compensatie betaald wordt ten behoeve van gemaakte kosten of verlies van winst.
 4. Alle kosten gemaakt door i.lectro afkomstig van opschorting van werk opgedragen door de koper, of door een gebrek aan instructies of verkeerde instructies, variaties of onderbrekingen, vertragingen, overuren of ongewone uren waarvoor i.lectro niet verantwoordelijk is, zal toegevoegd worden aan de overeengekomen prijs en dus ook door de koper verschuldigd zijn.
 5. De levertermijnen vermeld in offertes en orderbevestigingen zijn een zo accuraat mogelijke schatting maar is geen garantie.
 6. I.lectro kan en zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor vertraging van verzendingen of niet uitvoeren of vertraagde uitvoering van een order te wijten aan oorlog, rellen, beperkingen van de overheid, staking, black-outs, conflicten met het personeel, brand, ongevallen, niet voorradig zijn van materiaal of toestellen bij de toeleverancier, oponthoud of interferentie van transport, conformiteit met om het even welke overheidsreglementering dewelke i.lectro niet had kunnen voorkomen.
 7. Op alle producten, aangekocht bij i.lectro, gelden de garantievoorschriften van de fabrikant. Om deze reden moeten alle garantieaanvragen rechtstreeks gericht worden aan de desbetreffende fabrikant en kan i.lectro dus ook voor geen enkele garantie aansprakelijk gesteld worden. I.lectro wil graag vrijblijvend faciliteren om de problemen zsm op te lossen.
 8. Alle geretourneerde goederen die als defect of onnauwkeurig aanvaard worden, zullen na beslissing van de toeleverancier/fabrikant of vervangen of opnieuw in  correcte staat gebracht worden, op voorwaarde dat deze goederen geretourneerd worden in dezelfde staat al ze aangeleverd werden door i.lectro en binnen een aannemelijke termijn. I.lectro zal geen enkele claim aanvaarden, voor werkuren of andere kosten die zich voor hebben voorgedaan bij om het even welke goederen waarop het order betrekking heeft, tenzij de koper een schriftelijke bevestiging heeft van i.lectro of de fabrikant voor dergelijke onkosten. Geen enkele claim zal aanvaard worden voor opgetreden verliezen of schade geleden door de koper te wijten aan defecten of onnauwkeurigheden van de genoemde goederen of voortvloeiend uit vertraging van de voltooiing van het order.
 9. De leveringsdocumenten van goederen, die bij ontvangst niet gecontroleerd kunnen worden, moeten afgetekend worden met de vermelding “onder voorbehoud van controle”. Tekorten of beschadigingen moeten binnen 3 dagen na ontvangst aan i.lectro gemeld worden en niet-leveringen binnen de zeven dagen na verzending, en een voorlopige claim moet schriftelijk naar i.lectro gestuurd worden. Alle communicatie aangaande vertragingen, schade of verlies moet aan de “verzendingsafdeling“ van i.lectro gemeld worden.
 10. Verpakking is steeds verIoren en kan niet teruggestuurd worden.
 11. De koper zal i.lectro vrijstellen voor alle schade, boetes, kosten en onkosten die voortvloeien uit een inbreuk op een patent of geregistreerd design alsook voor iedere claim van een dergelijke inbreuk voor werken uitgevoerd in overeenstemming met het order. De koper erkend dat goederen, geleverd door i.lectro, onderhevig kunnen zijn aan patenten, patent aanvragen, geregistreerde designs, enz., en zal deze informatie, verschaft door i.lectro, als vertrouwelijk behandelen.
 12. Alle offertes zijn onderhevig aan verhogingen van lonen en/of materiaal of transport, tussen de offerte datum en de datum van aanvaarding en gedurende de looptijd van een contract.
 13. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen met i.lectro, zal de koper de goederen betalen bij bestelling.
 14. Alle prijzen zijn “ex works” tenzij anders bevestigd of schriftelijk overeengekomen met i.lectro (zie ook onze leveringscondities per product/productgroup.)
 15. Mocht volgend laattijdige betalings zich uitzonderlijk voordoen : de eigendom van de goederen zal enkel aan de koper overgedragen worden op het moment dat deze het volledige bedrag, dat op deze goederen betrekking heeft, betaald heeft. Tot op het moment dat de betaling ontvangen is, blijven de goederen volledige eigendom van de leverancier en zal de koper de leverancier toelaten deze goederen weer in bezit te nemen op eigen goedvinden en op elk moment voor het totale bedrag betaald is. Dergelijke her inbezitneming zal dan ook geen enkel effect hebben op een lopend contract tussen beide partijen.
 16. De koper zal de nodige informatie (incluis waarschuwingen) verschaffen aan iedereen die deze goederen zullen gebruiken, dewelke ter beschikking gesteld wordt door i.lectro of fabrikant en zal er voor zorgen dat deze personen voldoende bekwaamheid en inzicht hebben in verband met het gebruik ervan. De koper zal i.lectro beschermen tegen alle verzuim van de koper om deze verbintenis na te komen.
 17. Deze leveringscondities zijn onderhevig en worden geïnterpreteerd in overeenkomst met de Belgische wetgeving. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd, tenzij anders onderling overeen gekomen.